X
X
Back to the top
X

Tingimused

Kokkulepe

Käesolev leping on sõlmitud teie (Ostja) ja K-SYSTEMS BALTIC OÜ (Müüja) vahel. Tellides kaupu meie veebisaidilt, nõustute käesolevate tingimustega.
Müüja garanteerib, et tema poolt müüdud kaup kuulub talle omandiõiguse alusel, ei ole panditud, ei ole arestitud ja on vaba kolmandate isikute õigustest.

Kaupade hind

Kaupade hinnad on sätestatud meie veebisaidil.
Kui ei ole sätestatud teisiti, peame järgima oma pakkumises esitatud hindu, mis on siduvad 7 päeva jooksul alates pakkumise kuupäevast.
Müüjal on õigus ühepoolselt muuta meie veebilehel esitatud hindu.
Ostja vastutab veo- ja pakkimiskulude katmise eest, mis näidatakse arvel eraldi.
Meie hinnad ei sisalda käibemaksu.

Ostutellimus, arve ja makse

Kaupade ostmine toimub Ostja tellimuse alusel.
Ostja tasub kauba hinna Müüja esitatud arve alusel.
Kaupade tarnimine ja väljastamine toimub 100% ettemaksu tingimustel.
Maksetähtaeg on märgitud arvel.
Me jätame endale õiguse keelduda teie tellimusest mis tahes põhjusel.
Kui me keeldume teie tellimusest, teavitame teid sellest e-posti teel ja tagastame teie makse niipea kui võimalik.

Kohaletoimetamine

Me toimetame kaubad teie tellimuses märgitud aadressile. Tarnimine toimub võimalikult kiiresti pärast tellimuse vastuvõtmist, kuid igal juhul 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
Kauba omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale kauba üleandmisel.
Ostja on kohustatud enne kauba vastuvõtmist seda kontrollima. Kui leitakse puudusi või kui kaup erineb oluliselt kokkulepitud tingimustest, on ostjal õigus keelduda kauba vastuvõtmisest.
Kui kauba koguses, nimetuses või täielikkuses esineb lahknevusi, peab ostja saatma müüjale kirjaliku pretensiooni 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast.

Vastutus

Me ei vastuta kauba kadumise või kahjustumise eest, kui see on teile kätte toimetatud.

Garantiid

Kõigile meie poolt müüdavatele toodetele kehtib Eesti seaduste kohane garantii.

Kogu leping

Need tingimused koos meie kodulehel olevate hindade, tarneandmete, kontaktandmete ja privaatsuspoliitikaga moodustavad kogu meie vahelise lepingu.

Kaebused

Kui teil on mingeid kaebusi, võtke meiega ühendust aadressil info@kraabmod.ee.

Kohaldatav õigus

Käesolevat lepingut reguleerib ja tõlgendab Eesti õigus.

Isegi kui Ostja registrijärgne asukoht on välismaal, kohaldatakse Eesti õigust, välja arvatud rahvusvahelist kaubandusõigust.

Tingimuste muudatused

Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta. Kõik muudatused avaldatakse meie veebisaidil ja need jõustuvad kohe.

Tööstusomandi õigused ja intellektuaalomandi õigused

Ostjat teavitatakse, et leiutiste, kasuliku mudeli ja kaubamärgi patendid, mille all kaupu müüakse, samuti turundusmaterjalid, fotod, videod, diagrammid, joonised, statistilised andmed, samuti veebilehed, sotsiaalmeedia leheküljed ja neis sisalduv teave, mida Müüja suuliselt, kirjalikult, elektrooniliselt või trükitud kujul esitab – kõik see on Müüja ja/või tema partnerite intellektuaalne omand.

Ostja kohustub austama Müüja ja tema partnerite õigusi seoses intellektuaalse omandi kaitsega.

Tehnoloogia ja kataloogid
Privaatsuspoliitika
Tingimused

info@kraabmod.ee
+(372) 580 058 25

© 2024 K-SYSTEMS BALTIC OÜ |Webi logo